ຂ່າວລາຍວັນ

Tsheej poj niam nqa nyiaj khiav

Txiv Neej Yawg Txoj Kev Khib Saib Kom Tag Thiaj Lom Zem Ov

Uab… Meb es yog ua si los laam yog tag naw..?Caag yug kwv muab yug lub neej tso dlaag tso luag le es. ..

txha muaj tag ntaag…( Yog has tas laam ua xwb nua tes )Tsum lawm os yug yog ib tug Ntseeg Txhob dlaag dlaag maj..

..

video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page