ຂ່າວລາຍວັນ

ສະເທືອນໃຈ!..ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ

(ສະເທືອນໃຈ)

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມລຳບາກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ລຳບາກກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບອຸປະສັກ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ພົບອຸປະສັກກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມສູນເສຍ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ສູນເສຍກວ່າ

ບາງຄັ້ງຊີວິດເຮົາພົບຄວາມອຶດຫີວ ແຕ່ຈົ່ງເຫັນຫົວໃຈຄົນທີ່ອຶດຫີວກວ່າ

(ທຸກຄົນ ມີແລະບໍ່ມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຫຼາຍ)

ແຕ່ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຍັງຄົງມີຄືກັນຄືລົມຫາຍໃຈດວງດຽວທີ່ລ້ຳຄ່າທີ່ພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້ມາ ສະນັ້ນ, ຈົ່ງຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີດີແລ້ວຈົ່ງເຂັ້ມແຂງແລະສູ້ໄປຂ້າງຫນ້າຈົນກວ່າຈະໄດ້ດີ.

,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page