ຂ່າວລາຍວັນ

ໂຄດອາຍ!..ຊາຍສອງຄົນ ເຂົ້າມາກິນເບຍແລ້ວບໍ່ມີເງີນຈ່າຍ ຍັງຫັກຕົ້ນໄມ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານອີກ

ບັກມັນຊື້ໄກ່ເຄີຍເປັນທະຫານຢູ່ອັດຕະປືພຸ້ນລະເຂ້າມາກີນເບຍໃນຮ້ານລະບໍ່ຢາກຈ່າຍເງີນກະແທນລັກໄກ່ຂ້ອຍອີກ

,

ລະມາອັກຕົກໄມ້ຂ້ອຍອີກລະຊີມາຕີເຈ້າຂອງຮ້ານທຳຮ້າຍເຄືອງຂອງເຮ້າຢາກຈ໋ອກລົດໄວຝາພື້ນເບີງໄວເດີສີແຂວງຟາກໃຕ້ຈືໄວຄົນຫມ້າແບບນີ້ແຕ່ລະຮ້ານຝາກໄວເດີຄົນແບບນີ້

ລະມັນເຂ້າມາກີນຕອນ1:00ຕອນເມືອ5:00ລະເບີງຕາມຄີບນີ້ລະລູກຫລານຜູ້ໄດ້ເບີງເອ້າໂລດຖ້າຮາກວ່າສົນໃຈມາເຖີງຮ້ານກະໄດ້ຄອບຄົວຜູ້ໄດ້ແບບນີ້ໂຫດຮ້າຍທີສຸດ

0:04

ວັນທີ 11/12/2022. ມີຊາຍ ສອງຄົນຄົນເຂົ້າມາກິນເບຍ ຮ້ານ ກິນດື່ມປາລິນາ ບ້ານແສນວັງນ້ອຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ກິນ ເບຍແລ້ວບໍມີເງີນຈ່າຍ ເມືອເຈ້າ ຂອງຮ້ານແຊັກບິນ ຈ່າຍເຄີງຫນືງ

ແລ້ວໃສ່ຄວາມຮຸ່ນແຮງນາບຄູ່ເຈ້າ ຂອງຮ້ານແລະ ໂວຍວາຍ ຢູ່ຮ້ານ ເວລາສີອອກເມືອຍັງມາລັກໄກ່ເຈ່ົາ ຂອງຮ້ານ ແລະ ຫັກຕົ້ນໄມ້ຕາມ ຄິຮູບ ແຈ້ງເຖີງບັນດາຮ້າງຮ້ານຖ້າ ເຫັນບຸກຄົນໃນຄີຮບນີ້ໃຫ້ມີສະຕີ ຕື່ມໂຈນລັກໄກ່ ກິນແລ້ວບໍຢາກ

ຄລີບ 1

ຄລີບ 2

ຄລີບ 3

ຄລີບ 4

ຄລີບ 5

ຄລີບ 6

ຄລີບ 7

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page