ຂ່າວລາຍວັນ

lis foom vote 1000 point.. Koj ne puas tau vote free 1 point os

Lis foom muab lub zog muaj yeej rau koj o Koj yuav Tau xwb2…os paj yeeb ntsha vim haiv hmoob tos ntsoov koj xwb

.

zaum no peb hmoob txhua tus yuav tau koom siab tiag tiag nawb.. kuv li foom los kuj tsis muaj nyiaj thiab tab sis zaum no pom hais tias yog thawj thawj zaug

ua cov ntxhais hmoob muaj zoo peev xwm .. tuaj yeem tau mus sawv cev sib tw ua ntxhais nkauj ntiaj teb.. nyob rau xyoo no .. ua yog yuav sib tw nyob tau hnub 12 lub ib hli no mus

yog li kuv thiaj li tau txiav txim siab pab txawb ib lub zog vote 1000 poin rau peb tus ntxhais hmoob kom nws muaj yeej

.. tom zab kuv vote tag muaj nej coob tus kuj xav paub tias vote li cas yog li hnub no kuv yuav los qhia rau sawv daws kom paub ..

peb los saib qhov li foom qhia no nawb

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page