ຂ່າວລາຍວັນ

Nyob zoo os peb mhoob txhua tus Kuv yog maiv lis yaj Australia. Me me xwb los yog Dej siab.

Nyob zoo os peb mhoob txhua tus Kuv yog maiv lis yaj Australia. Me me xwb los yog Dej siab.

Ib Sim neej kuv muaj txoj Kev ntshaw muaj Kev npau suav.

Tab sis vim qhov vim kuv thiaj mus tsis txog kuv Tus npau suav.

Paj yeeb tsha … CIA kuv zoo siab thiab txaus siab pab Rau koj vim koj Tus npau suav koj mus txog thiab ua tau.

Vim koj muaj mhoo koj yug poob Rau tsev neeg nkag siab thiab txhawb nqa.

Koj thiaj muaj mhoo mus txog qhov koj xav mus. Kuv zoo siab nrog koj nawb mog..

Rau Rau siab Rau koj lub luag hauj lwm os mog….

Koj yog ib tug kas Ces qhib tau peb cov ntxhais 99% txoj Hau Kev.

Kuv zoo siab heev kuv tsis Quaj los kuv lub Kua muag poob.

Nhub no koj txawm tsis yog Tus neeg nyob kuv lub teb chaws.

Koj txawm tsis yog kuv Viv kuv ncaus.kuv txheeb kuv ze los kuv txaus siab txhawb nqa koj nawb mog . Vim koj thiab kuv yog roj tsha mhoob. Koj yog ib tug ntxhais mhoob.

UA Kom tau Rau ib txhia niam ib txhia txiv uas tsis muaj txoj Kev ntseeg lawv tej me ntxhais nawb mog…

Thaum kawg. No thov lub ntuj lub teb thov yawm saub nrog pov puag koj Kom koj tsuas muaj yeej thiab nqa lub neej mom los Rau peb ib tsoom me ntxhais mhoob txhua tus.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page