ຂ່າວລາຍວັນ

niam tais tuaj coj ntxhais rov qab

Muab dev tub ces dev tom, muab npua tub ces npua ntsw. Qhwv ob lub qe rau niam tais seb.

.

Tej zaum nws yug mob mob nws plab nws tsuas tuaj saib seb puas yog los yuav txiv tiag tiag xwb. Tabsis zoo li nej tsis tshua xav yuav thiab ces nws thiaj muab coj tau rov mus tsev lawm thiab.

Tabsis me niam tais koj yuav tsum xav txog thaum yawm txiv tuaj coj koj es koj twb tsis xav kom dev tom tsam koj niam hnov ces tuaj coj koj lawm.

Tam sim no lawv twb tsis pub zij ntxhais lawm, yeej yog koj tus ntxhais yeem yeem lawv thiaj coj tau. Nug seb koj tus ntxhais puas yeem yuav lawv? Yog nws yeem ces koj cia li rov qab xwb nawb mog.

Koj yug ntxhais yog yug rau saum qhua xwb, tsis yog yug los rau hauv tsev nav. Puam chawj mog me kwv, niam tais yeej tias niam tais tsis nyiam koj.

Yog yuav ib tug poj niam yog niam tais tsis nyiam koj ces ua lub neej nyuab nyuab kawg, thaum tshiab tshiab mas koj tus poj niam mloog koj lus ces koj hais tau, qub zog ces koj poj niam tsis mloog koj lus lawm

thaum ntawv niam tais yuav ntxias tau ces lub neej yuav tsis zoo nawb mog. Tso mus thaum tseem ntxov mam nrhiav dua tus tshiab zoo dua nawb.

saib qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page