ຂ່າວລາຍວັນ

Tub Fwm Vaj los tham txog qhov Tub Fwm Vaj xais paj yeeb ntsha ua ntxhais nkauj Ntsuab 2020….

Tub Fwm Vaj los tham txog qhov Tub Fwm Vaj xais paj yeeb ntsha ua ntxhais nkauj Ntsuab 2020….

.

Tub hwm vaj kuj tau tham hais tias nws tsa tes thov kom txhua tus txiav txim yuav tsum ncaj ncees thiaj xaiv kom tau tus muaj zoo peev xwm tiag tiag..

yog li txog thaum kawg thiaj li xaiv tau paj yeeb ntsha los ua ntxhais nkauj ntsuab nyob rau ntawm chaw ntoj cncig phuekxa, hauv tuam ceeb viengchan, laos xyoo 2020

.

thiab tub fwm vaj kuj tseem hais ntxiv hais tias paj yeeb ntsha yog tus ua nyob rau hauv tub fwm vaj lub zaig muag ua ntsia pom tias nws muaj zoo peev xwm kawg nkaus

.

los txog tau xyoo 2022 no paj yeeb ntsha thiaj li mus sib tw nkauj ntsuab univers laos 2022 .. nws kuj tau muaj yeej li kev npau suav xav tseg lawm thiab

yog li tam sim no thiaj li nqua hu tag nrog sawv daws nyob thoob plaws lub qab ntuj no sib pab txhawb zog .. sib koom tes thov xeeb teb xeeb chaws.. tus ho ntseeb kev cai tshiab los kuj thov vaj tswv pov .. kom paj yeeb ntsha tsuas muaj yeej xwb

.

peb los mloog tub fwmvaj cov lus hais

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page