ຂ່າວລາຍວັນ

Mes nij tus qub txiv nyob mes kas hais tu siab heev li os

Hnub no kuv pom koj pw. Zoo li koj tshua zog. Kuv hais kos koj sawv los koj tsis sawv lawm. Kuv yeev ib txwv hais rau koj nes.

.

Kos koj hlub cos neeg qhuab qhia koj. Lawm thiab li yog cos hlub koj. Tus koj hlub tagsi nws tsi hlub koj ces nws taij nyiaj ntawm koj.

Koj tsi muas nyiaj rau nws ces nws ntaus thiab cem koj ua tus pog laus xwb. Koj tsi mloog kuv lus ces hnub no koj tus hluas nraug looj yaj tua koj tuag kiag li nws hais rau koj e koj qhia kuv.

Tseem xav tias tse koj yuav hu kuv thiab sau ntawv rau kuv li qub tagsi tau peb hnub, tos koj hu thiab sau ntawv los koj tsi hnov koj lawm. Tu siab kawg nawg.

Hnub no koj tsev neeg ua koj lub ntees tuag. Koj tsev neeg yog cos qhuab qhia koj thiab hlub hlub koj. Pom lawm qhua rau koj kawg.

Koj tus looj yaj koj hlub nws tagsi nws tsi hlub koj g pom tua saib koj. Nws nyob to nws tsev tsi khes koj li. Koj puas tu siab. Kuv pab koj tu siab kawg.

Koj lus neeg yog mes nyuam tsuag. Txomnyem. Koj niam los tuag lawm. Koj txiv yug koj los tsi hlub koj. Hnub no koj tsi sawv lawm. Kuv yog koj tus qub txiv ib zaus. Ua tsaug rau koj cos lus qhia kuv kos kuv zoo. Ua tsaug rau koj kev mobsiab rau kuv tau kuv muas kev nyuaj siab.

Koj mus lawm ces mus zoo koj mog. Foob kos koj lus neej tom ntej zoo li koj kev ntshaw thiab xav. Kuv paub koj kev ntshaw zoo.

Tau koj yog kuv tus pojniam wb nias hnub tham txog. Lus neej no koj ua tsi tau li koj kev npua sua lawm. Thov kos koj lus neej tom ntej zoo li koj xav.

Mus zoo koj mog. Koj yog kuv pojniam ib zaus. Yeev hlub koj kawg.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page