ຂ່າວລາຍວັນ

2 tug ntxhais hmoob no tau siv Miis paj yeeb ntsha lub suab coj los ua li no ..Zoo li nws tsis zoo nkauj pes tsawg lawm

2 tug ntxhais hmoob no tau siv Miis paj yeeb ntsha lub suab coj los ua li no ..Zoo li nws tsis zoo nkauj pes tsawg lawm ( qhov video nyob rau hauv qab no )

.

paj yeeb ntsha twb yog ib tus ntxhais muaj suab npe nrov thoob plaws lub qab ntuj ua rau lwm hais neeg twb qhuas heevli ..

tab sis 2 tug ntxhais no tseem muaj paj yeeb ntsha lub ua tau nws hais nyob rau sau sab phiaj sib twb nkauj ntshuab ( Payengxa Lor – Laos ) coj los ua li no mas..

pom tau tias nws tsis tshua raug ntsej raug muag lawm..Tej zaum neb xav mas ua lom zem xwb tab sis tej zaum neb qhov lom zem ntawm kuj yuav tsis nkauj pes tsawg rau tus lwm mloog

saib qhov video nkawv ua seb zoo licas..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page