ຂ່າວລາຍວັນ

Pov Thoj Tus Tub Hu Nws Txiv Txoj Nkauj Txhob Cia Lwm Tiam Zoo Heev

Caw Peb sawv daws los mloog Pov Thoj Tus Tub Hu Nws Txiv Txoj Nkauj Txhob Cia Lwm Tiam Zoo Heev

..

raws li sawv daws paub zoo tias pov toj yog ib tug tub hu nkauj suab zoo suab qab zib nrov thoob plaws lub qab ntuj tsuav yog hais moob nyob xwb ces txhua leej yeej paub zoo

.

pov thoj yeej tso sawv daws tseg los tau ntau lub xyoo lawm… qhov tseem nrog sawv daws nyob ces tsuas tshuav nws tej duab lawm xwb..

..

txij thaum pov thoj tau tag sim neej lawm .. pov thoj kuj tseem tshuav nws tus tub nyob ua ntsuag tuaj rau tom qab tsis muaj txiv nrog luag hu..

pov thov tus tub nws lub npe hu li keej keeb thoj los yog keeb keej thoj…yog li peb sawv daws sim los mloog seb pov thoj tus tub hu nkauj

pov thov tus tub hu

pov thoj hu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page