ຂ່າວລາຍວັນ

tsev kub nyhiab .. txaus ntshai kawg li..kub tag tsis tshuav dab tsi li lawm

nyob rau hnub xiab 1 xyoo tshiab peb caug nyob rau nyab laj .. tau muaj ib qhov teeb meem tshwm sim xws li yog tsev kub nyhiab

.

qhov teeb meem tshwm sim zaum no nyob rau ntawv nậm hàng (thov txim tus tso los kuj tsis qhia kom meej tseeb tshaj no)

.

tsev kub nyhiab zaum no kuj yeeb vim yog tias yog cov neeg tsev tsis nyob tsev lawm ntshe cov sab ua taw cia ua kev cai ntawv kub tuaj mus

.

.

.

saib qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page