ຂ່າວລາຍວັນ

Xov xwm kub!…txuas hlub heev …4 Tug dev tom me nyuam tuag

xov xwm tau nthuav ib qho video tawm .. tau muaj 4 tug aub tau muab tus me nyuam muaj li 4 lub xyoo tom txog qhov tuag kiag ( saib qhov video nyob rau hauv qab no )

,

Nyob rau hnub tim 19 /2/2023 no nyob rau teb chaws india tau nthuav los tso ib qho video muaj 4 tug aub muab ib tug me nyuam tom thiab chua txog qhov tag simneej

.

raws lis xov xwm tau hais tias cov aub tau muab tus me nyuam no chua mus chua los rub mus rub los txog qhov tus me nyuam tau tag zog thiab cov aub tau tom tej xwb qub tej plab .. ua rau nyob rau nws lub plab yog qhov ua raug aub tom ntau tshaj thiaj li ua rau tus me nyuam tau tag sim neej

,

tom qab ntawm tub ceev xwm thiaj li tau mus tshawb fawb pom tau tias tus me nyuam no hu ua ” Pradeep ” muaj lub nyoob 4 lub xyoo nyob rau ntawm Erukula Basti teb chaws india

raws li xov xws kuj tau hais ntxiv tias leej txiv yog tus zov tus me nyuamF ho leej niam mus hauj lwm deb lawm… tab sis tus txiv ho mus hauj lwm cia li tsis nco qab txog tus me nyuam , tus me nyuam thiaj li tawm mus nraum zoov cov aub thiaj li tau los muab tus me nyuam tom

.

qhov teeb meem tshwm sim zaum no thaum tu niam hniv ua rau leej niam thiab leej txiv quaj heev li tsis pom qab yuav ua li cas ..

.

saib qhov video nyob rau hauv qab no

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page