ຂ່າວລາຍວັນ

Ua tsaug rau lub hoos maum Mahosot Hospital thiab cov Dr

Ua tsaug rau lub hoo maum Mahosot Hospital Vientiane Laos,tshwj xeeb yog 3 tug nais maum, Dr.SeeLee LIn thiab Dr.Nithaya thiab Dr.Leeyoun Yangkongmeng thiab cov nurse,

.

uas sawv daws tau pab cawm pab txais tau kuv tus me tub thiab leej niam txoj sia, yam uas tsis muaj dab tsi tshwm sim,kuv zoo siab heev,yuav nco ntsoov tus txiaj ntsig,kwm lis

I would like to thank the Obstetrician-Gynecologist (ObGYN) Department at Mahosot Hospital in Vientiane, Laos for the love and support they have provided for my wife and son.

Words cannot express my appreciation and gratitude.A special thank you to, Dr. Seelee Lln and Dr. Nithaya and Dr. Leeyoun Yangkongmeng for the safe and careful delivery of my son.

I am pleased that my son and my wife are healthy because of your expertise.Best regards, Kue Lee

.

Saib kwm lis tua qaib rau nws tus zoo niam tsev noj

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page