ຂ່າວລາຍວັນ

Pom 3 tug me nyuam no mas pab hlub heev li

lub neej ntsuag mas tu siab heev liD txiv tuag tseg hos leej niam mus yuav txiv tshiab tseg lawv nrog lawv pog nyob ,..

Tab sis los rau xyoo tag los no pog los kuj tau tso lawv tseg lawm thiab ua rau cov me nyuam no haj yam txom nyem tntxiv dua qub

,,Tam sim no cov me nyuam no nyob rau lub zos phus kub, nroog nab baj , xeev louangphabang, teb chaws Laos

,,

Yog leej twg xav pab peb tus me nyuam no thov txhob ua siab deb koj tuaj yeem tiv toj rau rau tus tswv facebook no : Niam Tus Tub Lojleeb

Saiv qhov video

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page