ຂ່າວລາຍວັນ

kwm lis nuj nplhaib los tham nws lub neej ua ntej yuav los hu nkauj thiab ua movie

kwm lis nuj nplhaib los tham nws lub neej ua ntej yuav los hu nkauj thiab ua movie thiab tham txog nws lub neej thaum me.. peb los tib zoo mloog

.

.peb sawv daws los mloog kwm li tham kev hu nkauj ntawm nws lub neej mam tsis yooj yim kiag nawb qhov yuav nrov los ua ib tug phab ej kom sawv daws paub na

..

..

…kwm lis lub neej nws tham zaum no yog zaum ua nws qhia tag nrho nws lub neej kev khwv noj tsiv teb chaws thhiab kev txom nyem

saib qhov video daim 1

caws peb sawv daws los mloog kwm lis tham kev ua movie thiab hu nkauj txuas ntxiv daim 2

.

saib qhov video daim 2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page