ຂ່າວລາຍວັນ

nplog mus pab cov me nyuam no thiab coj lawv mus kawm ntawv

hnub no pom tau tias luag yeej siab zoo tshaj peb cov hmoob .. tus nplog nws mus pab 2 niam txiv khaws khib nyiab thiab 5 tug me nyuam …

.

nyob rau lub sij hawm dhau no tus nplog no kuj tau pab nyiaj 10.000.000 kip rau tus me nyuam ua raug khi,..

tab sis hnub no nws kuj tsseem tau mus pab cov me nyuam niam txiv txim nyem lub neej nyob tom hav khib nyiab ua rau cov me nyuam tsis tuaj yeem los yog tsis tau nrog luag kawm ntaub ntawv ..

yog li hnub no tus tub hluas nplog no thiaj li tau mus pab cov me nyuam thiab pab 2 niam txiv no kom nws tau los nyob khwv nyiaj nyob rau hauv zej zog es txhob tau mus nyob topm hav khib nyiab lawm.

tsis tag li xwb nyob rau tus tub hluas nplog no nws kuj tau mus yuav ris txho kawm ntawv ris tsho hnav nyob ( tsis yog ris tsho kawm ntawv ) rau cov me nyuam no . thiab yuav hnab kawm ntawv , yuav xaum yuav ntawv tim si ,

tsis tag lis xwb tseem pab cov me nyuam no kawm ntawv kom tag hoob 12, los yog mos 7 … thiab nws tseem pab yuav tsheb rau 2 niam txiv no kom tau tsheb coj mus ua lag luam txawm los yug rau yim neej,

ib qho ntxiv nyob rau ntawm 2 niam txiv no lub tseb kuj tsis muaj hluav taws xob los yog fais fab siv lawm, vim nyob rau yav tag los nkawv tsis muaj nyiaj them nqi fais es lawv tuaj muaj fais txiav tag lawm,

yog li tus nplog no kuj tseem them cov nyiaj ua kom lawv rov tuaj toj fais rau nkawv dua, thiab muab nyiaj rau nkawv mus pib ua lag luam ..

peb mus saib qhov video ua tus tub hluas nplog no tau mus pab nawb

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page