ຂ່າວລາຍວັນ

Kwm Lis ” tus Cag KobTshuaj Ntsuab ” zoo heev nawb

Kwm Lis “tus Cag KobTshuaj Ntsuab” zoo heev nawb lam muab qhia rau sawv daws tau paub

..

kwm lis tus cag tshuaj no zoo rau cov me nyuam muaj thuas thiab zoo rau cov neeg uas muaj mob hlab siab hlab ntsws es ua pa nyuaj nyuaj txog txog siav los haus tas yeej pab tau zoo kawg li nawb

thiab hais kiag tias tus tshuaj no yog tshuaj rhaub ntshav , thiab yog ib tug tshuaj cag tub cag ntxhais pab kom muaj nyuam zoo ( yog cov poj niam es lub cev txias tsis muaj nyuam ces haus tas yeej muaj xwb xwb )

..

saib kwm lis qhov video qhia

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page