ຂ່າວລາຍວັນ

tshuaj zoo mob plab huam, leeg plab ntoj

nypb zoo sawv daws hnub no kuv yuav los muaj ib tug tshuaj ntsuab kho mob plab huam, leeg plab ntoj coj los qhia rau sawv daws tau kawm paub

.

tsob ntsuaj no mas peb hu ua tso suab zeb . vim tsob no nws nyiam tuaj nyob rau saum tej pob zes txuam av nrog xwb ..

yog koj muaj mob plab xws li plab huam, leeg plab ntoj noj tshuaj lwm yam los tsis txawj zoo .. koj kuj los sim mus nrhiav tus tshuaj no coj los haus sim seb nws puas pab tau koj

.

lub sij hawm koj mus nrhiav tau ces koj khawb cob cag qo ntawm tus tshuaj no coj los ces koj muab ntxuas kom hu si ces koj muab coj los rhaub haus xwb..

yog koj tsis paub ces koj saib qhov video qhia no tej zaum nws yuav tau koj nawb…

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page