ຂ່າວລາຍວັນ

tsheej muas los tham qhov tseeb ntawm qhov video uas tsheej muas poj niam tua tsheej muas

nyob zoo tsoom phooj ywg sawv daws hnub no kuv tsheej muas thov muab lub sij hawm los tham qhia qhov tseeb ntawm qhov video ua kuv poj niam tau tua kuv taub hau los ntshav liab pes vog ntawv

.

.. qhov video no nws yog tej teeb meem yav tag dhau los lawm xwb.. nws tsis yog niaj hnub no.. tab sis vim muaj tus neeg lim hiam xav rhuav kuv lub neej es nws thiaj li muab tej teebmeem yav tag los coj los tso xwb

.

tus neeg ntawv mas nws khoib kuv lub neej heev li .. tus neeg no nws hu uas qheeb muas.. qhov tseeb nej sawv daws mam li saib qhov video tham qhov tseeb nyob rau hauv qab no

.

.

saib qhov video tsheej qhia qhov tseeb

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page